ISC İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’una uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Şirketimiz; hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler ve çalışanları, danışmanlar, müşteriler, iş ortakları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin;1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni,  veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verilerin toplanan, saklanan ve işlenen;  şirketimiz müşterilerinin, , mal ve hizmet tedarikçilerinin  ve tedarikçi çalışanlarının, şirketimizin iş  ilişkisi yürüttüğü   sözleşmeli danışmanlarının, iş ortaklarının, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilerin,  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla  hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Unvanı      : ISC İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
Telefon Numarası : 0 (216) 467 87 27
E-Posta : info@iscconsulting.com
Adres : Üsküdar İçerenköy Yolu Cd. Bodur İş Merkezi No:8 Kat:8 Daire:31 İçerenköy Ataşehir-İSTANBUL
KEP Adresi : iscinsankaynakları@hs01.kep.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik numarası, fotoğraf), ve  İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası , mobil telefon numarası , e-posta adresi, KEP adresi) ;

Kurumsal iletişimi sağlamak. İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.  İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Müşteri ilişkilerini yönetmek,   Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,  Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.,  Yasal raporlamalar yapmak, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi sağlamak, Tanıtım çalışmalarını yürütmek,  Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak  ve icra etmek,  İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerini yönetmek, Ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak, Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı

diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak müşteri  ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütülmek, müşteri  memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütmek  amaçlarıyla,

Finansal bilgileriniz (vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka IBAN numarası ve fatura),ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz;  Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması  ve bu konularla ilgili sizlerle  iletişim kurmak amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi; yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla işlemekte ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket, Kanunun 5. Maddesine ve 6.maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla  yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, ,her türlü yargı makamına,  yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, ve avukatlara,   İş faaliyetlerinin yürütülmesi / Denetimi ve  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,  sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına  danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, kargo şirketlerine,  faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında diğer kamu kuruluşları ve bankalara aktarabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel verileriniz; iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız verileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz  finansal verileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki doküman ve bilgiler,  şirketimize hizmet vermekte olan İK kuruluşları, 3.kişilerin ulaşımına açık kaydettiğiniz aleni bilgi kayıtlarınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz  ile yapılan yazışmalarınız,  KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize  yapılan başvuru bilgileri vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Mad.  5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Mad.  5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle ve özel nitelikli verilerinizle ilgili olarak açık rıza alınmak suretiyle toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca Şirkete’e başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini;   talep etme hakkınız vardır.

Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu adresimize getirerek Üsküdar İçerenköy Yolu Cd. Bodur İş Merkezi No:8 Kat:8 Daire:31 İçerenköy Ataşehir-İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya iscinsankaynakları@hs01.kep.tr (KEP) adresine veya info@iscconsulting.com e-posta adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize  daha önce bildirilen ve şirketimiz  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla  iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

BÜLTEN KAYIT

HABERLER