Aydınlatma Metni

Anasayfa - Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

ISC İnsan Kaynakları Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. (“ISC”) tarafından aşağıda detaylı olarak belirtilen kişisel verileriniz, imzalamış olduğunuz sözleşme ve/veya Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz özgeçmiş “CV” ile aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında elde etmektedir.

Bu kapsamda ISC, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, söz konusu kişisel verilerinizin ISC tarafından KVKK’da yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmakta olduğunu belirtmek isteriz.

KVKK madde 10, veri sorumlularına verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş olup, işbu Aydınlatma Metni’nde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

  Veri Sorumlusu
KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede ISC veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

ÜNVAN : ISC İnsan Kaynakları Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.

ADRES : Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Bodur İş Mrk. No:8 Kat 8 D 31 İçerenköy – Ataşehir – İstanbul

Web : www.iscconsulting.com

TEL : 0216 467 87 27 – 467 87 28

MERSİS : 466028420100014

  İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Tüm bunlara göre;

Şirketimize gelen ve/veya Şirketimizle iletişime geçerek posta, kargo, e-posta, faks yolu ile isim, soy isim, elektronik posta adresi, telefon ve (isteğe bağlı olarak) meslek bilgilerini içerir özgeçmişleriniz “CV’leriniz KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rıza vermeniz koşuluyla kayıtlarımızda tutulmakta ve tarafımızca bize sağlamış olduğunuz cep telefonu ve e-posta adreslerinize, ISC’nin personel yerleştirme, istihdam amacıyla elektronik iletiler gönderilebilecektir.

Şirketimize gelen ve/veya Şirketimizle iletişime geçerek e-posta, faks yolu ile aşağıda sıralanan belgeler kapsamında yer alan kişisel veriler KVKK’nın 5/2 maddesi uyarınca ‘bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’ ve ‘sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ nedeniyle personel yerleştirme (istihdam) işlemi amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

    Kimlik bilgileri (kimlik fotokopisi),
    İletişim bilgisi,
    1 adet vesikalık fotoğrafı,
    Mesleki kariyer,
    Eğitim bilgileri,

Tarafımıza ibraz ettiğiniz kimlik fotokopisi eski nüfus cüzdanının fotokopisi ise, tarafımızca din ve kan grubu bilgileriniz de elde edilmektedir. Böyle bir durumda lütfen ilgili kısımları karartınız veya KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rıza veriniz.

Bunların yanı sıra, KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rıza vermeniz koşuluyla tarafımızca bize sağlamış olduğunuz cep telefonu ve e-posta adreslerinize, ISC’nin personel yerleştirme, istihdam projeleri ile ilgili olarak elektronik iletiler gönderilebilecektir.

    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz ile paylaşılan kimlik, iletişim, eğitim, iş kariyer bilgileri Şirketimizin personel yerleştirme hizmeti verdiği 3’ncü kişilere istihdam amacıyla aktarılmaktadır.

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için, açık rıza bulunmadığı takdirde, hukuka uygunluk nedeninin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kişisel verileriniz kural olarak yurtdışına aktarılmamaktadır.

    Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, Şirketimize doğrudan yapılan başvuru ve görüşmelerle, posta, kurye, kargo, faks, veya elektronik ortamdan elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır.

    İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini   isteme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel     verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

    Şirket’in Üsküdar – İçerenköy Yolu Bodur İş Mrk. No 8 Kat 8 D 31 İçerenköy – Ataşehir – İstanbul adresine gelerek,
    Şirket’in Üsküdar – İçerenköy Yolu Bodur İş Mrk. No 8 Kat 8 D 31 İçerenköy – Ataşehir – İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek,  veya
    Şirket’in info@iscconsulting.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

ISC bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

İşbu Aydınlatma Formu’nu okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

Kişi Bilgileri


Adı Soyadı

Elektronik Posta Adresi

Tarih

İmza